Ýylyň ahyryna çenli türkmen-rus söwdasynyň möçberi 1 milliard dollara ýeter

Ýylyň ahyryna çenli türkmen-rus söwdasynyň möçberi 1 milliard dollara ýeter

2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklar, pandemiýa garamazdan, çalt depginde ösdi. Bu barada ýylyň jemleri boýunça geçirilen brifingde Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohin aýtdy.

“Rus-türkmen söwda-ykdysady gatnaşyklary, pandemiýa garamazdan, çalt ösdi. Hususan-da, Russiýa Federasiýasy bilen söwda dolanyşygy 20 göterimden gowrak ýokarlandy we ýylyň ahyryna çenli, takmynan, 1 milliard dollara ýeter”-diýip, Russiýanyň wekili nygtady.

Ol Russiýanyň Türkmenistana senagat we himiýa önümleriniň, azyk harytlarynyň, metal önümleriniň, tehnikalaryň, enjamlaryň, agajyň we ş.m. üpjünçiligini artdyrandygyny belledi. Türkmenistan hem öz gezeginde Russiýa Federasiýasyna, hususan-da, himiýa önümleriniň, azyk harytlarynyň, oba hojalyk çig mallarynyň we ş.m. eksportyny artdyrdy.
Ilçiniň aýtmagyna görä, eýýäm birnäçe bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirilýär, energiýa we gämi gurluşygy boýunça birnäçe şertnama we hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnama gol çekildi.
Şeýle hem Blohin Russiýanyň Türkmenistana «Ansat» we «Mi-17» dikuçarlaryny ibermek boýunça taslamanyň durmuşa geçirilişini tamamlaýandygyny aýtdy.

“Bu ýyl ýüzbe-ýüz aragatnaşyklar az boldy, ýöne köp sanly onlaýn aragatnaşyk arkaly munuň öwezi dolundy. Biziň çaklamalarymyza görä, wideoaragatnaşygy arkaly 50 töweregi gepleşik geçirildi"-diýip, Aleksandr Blohin aýtdy.