Türkmenistan bilen Gazagystan serhetýaka söwdasy üçin ýörite zolak döredip biler

Türkmenistan bilen Gazagystan serhetýaka söwdasy üçin ýörite zolak döredip biler

Türkmenistanyň Balkan welaýaty bilen Gazagystanyň Mangistau sebitiniň arasynda geljekde serhetýaka söwdasy üçin ýörite zolak döredilip bilner. Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçisi Ýerkebulan Sapiýew bu barada türkmen metbugatynda neşir eden makalasynda ýazýar.

Sebitleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk iki döwletiň ykdysady ösüşi üçin mümkinçilikleri giňeltmek bilen işjeň ösýär. 2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 109,7 million ABŞ dollaryna barabar boldy. Karantin çäreleri we koronawirus bilen bagly dünýädäki ýagdaý sebäpli bu görkezijiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende peselendigine garamazdan, 2020-nji ýylyň ahyryna çenli ýurtlar oňyn ösüşe garaşýarlar diýip, ilçi ýazýar.
Diplomatik missiýanyň ýolbaşçysy Türkmenistan bilen Gazagystanyň üstaşyr ulag we oba hojalygy pudagynda hyzmatdaşlygynyň geljegine ünsi çekdi. Ol Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň ulanylmagynyň hem-de Türkmenbaşy we Aktau deňiz portlaryny ösdürmegiň özara bähbitli üstaşyr gatnawlar üçin ýokary mümkinçiliginiň bardygyny belledi.
Sapiýew Türkmenistanda gök-bakja we maldarçylyk önümlerini öndürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny hem belläp geçdi. Onuň pikiriçe, türkmen oba hojalyk hünärmenleri Gazagystanyň günbatar sebitleri bilen bu ugurda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň berk köprüsini gurup bilerler.