Google hyzmatlarynyň işleýşinde ýüze çykan näsazlyklaryň sebäbini düşündirdi

Google hyzmatlarynyň işleýşinde ýüze çykan näsazlyklaryň sebäbini düşündirdi

Dünýäniň birnäçe ýurdunda "Google"-yň hyzmatlarynyň işi bilen baglanyşykly meseleler içerki ammar kwotasy bilen baglylykda dörän autentifikasiýa ulgamynyň näsazlygy bilen baglanyşykly ýüze çykdy. Bu barada "Google"-yň metbugat gullugyna salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.

"Häzirki wagtda içerki ammar kwotasy bilen baglanyşykly meseleler sebäpli autentifikasiýa ulgamynda näsazlyk ýüze çykdy - ulanyjylaryň ulgama girmegini talap edýän hyzmatlar uly möçberde ýalňyşlyk görkezdi" -diýip, Google belleýär.

Häzirki wagtda ähli hyzmatlaryň işi dikeldildi.
Duşenbe güni öýlän ulanyjylar, "Google"-yň hyzmatlarynda näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz boldular. Has takygy, meseleler "Gmail" poçta hyzmatynda, "YouTube" wideo hyzmatynda, "Google Drive" bulut ammarynda we ş.m. ýüze çykdy. DownDetector-yň habar bermegine görä, başga-da "Google" hyzmatlarynda näsazlyklar Ýewropa ýurtlarynda, Ýaponiýada, Indoneziýada we Awstraliýada ýüze çykypdyr.
"Google" bu ýagdaýyň geljekde gaýtalanmazlygy boýunça iş alyp barýandyklaryny aýtdy.