"YouTube"-yň we "Google"-yň işinde näsazlyklaryň ýüze çykandygy habar berildi

"YouTube"-yň we "Google"-yň işinde näsazlyklaryň ýüze çykandygy habar berildi

"Google" gözleg ulgamynyň, oňa degişli bolan "GMail" poçta hyzmatynyň, şeýle hem "YouTube" wideo hosting hyzmatynyň işinde näsazlyklar ýüze çykdy. Muňa Downdetector hyzmatynyň maglumatlary hem şaýatlyk edýär.

"Google"-yň işleýşinde näsazlyklar bilen, esasan, Ýewropaly ulanyjylar ýüzbe-ýüz boldular. Ýüz tutmalaryň köpüsi Angliýadan, Gollandiýadan, Italiýadan, Germaniýadan, Polşadan we Ispaniýadan geldi. Bu ýurtlaryň ýaşaýjylary “YouTube”-a we “GMail”-e girmekdäki kynçylyklardan hem zeýrenýärler.
Downdetector-yň pikiriçe, hyzmatlaryň işinde meseleler, takmynan, 16:30-da ýüze çykyp başlady. Olar barada habar beren "Google" (77 göterim), "YouTube" (87 göterim) we "Gmail" (57 göterim) ulanyjylaryň köpüsi sahypalara girip bilmediler. Galanlary bolsa şahsy hasabyna girip bilmeýändikleri barada ýüz tutdular.
11-nji dekabrda hem "Google"-yň käbir ýurtlarda birnäçe ulanyjy üçin elýeterli däldigi habar berlipdi. Onuň işleýşindäki bökdençlikler ABŞ-da, Meksikada, Kanadada, Daniýada ýüze çykypdy.