Hökümet mejlisinde Täze ýyl baýramyny guramaçylykly geçirmek maslahatlaşyldy

Hökümet mejlisinde Täze ýyl baýramyny guramaçylykly geçirmek maslahatlaşyldy

14-nji dekabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň paýtagtyny we welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, Täze ýyl baýramyny guramaçylykly geçirmek, şeýle hem gyş paslynyň sowuk howaly günlerinde ýerine ýetirilmeli işleriň anyk ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy.
Iş maslahatynda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, käbir wise-premýerler hasabat bilen çykyş etdiler. Hususan-da, hasabatlarda sebitlerde işleriň ýagdaýy, şeýle hem ilatyň durmuş taýdan üpjünçiligini has-da gowulandyrmak we Täze ýyl baýramyny mynasyp garşylamak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada bellenildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, 2020-nji ýyly ýokary görkezijiler bilen jemlemegiň zerurdygyny belledi.