Google-da iň meşhur türk seriallarynyň sanawy düzüldi

Google-da iň meşhur türk seriallarynyň sanawy düzüldi

“Getje” neşiri Google-iň pikiriçe iň meşhur türk seriallarynyň sanawyny çykardy. Bu barada www.kinoafisha.info habar berýär. Birinji orny baş roly Jansu Dereniň ýerine ýetirmeginde “Biwepa” serialy eýeledi.

“Biwepa” birinji bölüme tomaşa edenleriň sany boýunça Türkiýede rekordyň eýesi boldy. Ýerli neşirler ony güýzüň geljegi uly taslamalarynyň biri diýip atlandyrdylar. Şol bir wagtyň özünde serial tomaşaçylaryň köpüsiniň ony ýaşlaryň negatiw özüni alyp barşynyň wagyzçysy diýip atlandyrmagy bilen tankyda sezewar boldy.
Ikinji orny ABŞ-da oýlanyp tapylan tele şüweleňiň remeýki bolan “Ajaýyp lukman” serialy eýeledi. Onda baş roly Taner Olmez ýerine ýetirýär.
Liderleriň üçlügini “Bigünäleriň jaýy” serialy jemleýär. Şüweleň baradaky synlaryň köpüsi onuň hakykylygy bilen baglanyşykly. Serial diňe Türkiýede däl, eýsem, Russiýada, Ýewropada we ABŞ-da görkezildi. Şüweleň premýeranyň ilkinji hepdesinde ekranyň öňünde köp tomaşaçyny ýygnamagy başardy.
Iň meşhur türk seriallarynyň sanawyna “Meniň gapymy kak”, “Alaw”, “Gyzyl otag”, “Jenap ýalňyşlyk”, “Söýgi 101” we “Meniň menejerime jaň ediň” hem girdi.