Türkmenistanyň sebit düzümlerinde işjeň ornuny görkezýän täze neşirler çapdan çykdy

Türkmenistanyň sebit düzümlerinde işjeň ornuny görkezýän täze neşirler çapdan çykdy

Täze neşirler – “Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk eden döwründe kabul edilen resminamalar” hem-de “Hazar sammitlerinde kabul edilen resminamalaryň ýygyndysy” çapdan çykdy.

Kitapçalaryň biri Türkmenistanyň 2017-2019-njy ýyllarda Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda üstünlikli başlyklyk etmegine bagyşlanýar.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barşynda 2019-njy ýylyň 28-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen “Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnama kabul edildi. Dünýäniň 21 döwleti onuň awtordaşy bolup çykyş etdi.
2021-nji ýylyň maý aýynda BMG-niň Aziýa hem-de Ýuwaş umman üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň (ESKATO) nobatdaky mejlisiniň çäklerinde ýurdumyz tarapyndan Aral boýunça geljekki Ýörite maksatnamanyň konsepsiýasynyň hem-de düzüminiň taslamasy hödürleniler.
Beýleki kitap 2007-nji ýyldan başlap Hazar sammitleriniň netijeleriniň doly syny görnüşindedir.
Hazar sammitlerini geçirmegiň esasy Türkmenistanda goýuldy – 2002-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda birinji Hazar sammiti geçirildi. Türkmen paýtagtynda başlanan gepleşikler mynasyp dowam etdirildi: onuň netijeleri degişlilikde 2007-nji, 2010-njy, 2014-nji we 2019-njy ýyllarda geçirilen Tähran, Baku, Astrahan, Aktau sammitlerinde kabul edilen möhüm çözgütleriň özenini düzdi. Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň altynjy sammitiniň hem Türkmenistanda geçiriljekdigini ýatlatmalydyrys.