Türkmenistanyň we Kuweýtiň diplomatik ýokary okuw mekdepleri wideomaslahat geçirdiler

Türkmenistanyň we Kuweýtiň diplomatik ýokary okuw mekdepleri wideomaslahat geçirdiler

8-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Kuweýt Döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Saud Al-Nasser Al-Sabah adyndaky Diplomatiýa institutynyň arasynda wideomaslahat geçirildi. Ol Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Onlaýn foruma diplomatlar, ýokary okuw mekdepleriniň professorlary we mugallymlary hem-de talyplary gatnaşdylar. Çykyş edenler Türkmenistanyň mundan 25 ýyl ozal saýlap alan taryhy ýolunyň döwletiň üstünlikli ösmeginiň ugruny kesgitländigini nygtadylar.
Türkmenistan we Kuweýt Döwleti diplomatik gatnaşyklary 1995-nji ýylda ýola goýdular hem-de şu geçen döwrüň dowamynda bu gatnaşyklar dürli ulgamlarda üstünlikli ösdürildi we berkidildi. Bu gün iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar özara düşünişmegiň we ynanyşmagyň ýokary derejesi bilen häsiýetlendirilýär. Türkmen-kuweýt gatnaşyklary BMG-niň we beýleki halkara düzümleriň çäklerinde hem okgunly ösdürilýär.