PSŽ - "Stambul Başakş­ehir" oýny jynsparazl­yk dawasy sebäpli tog­tadyldy

PSŽ - "Stambul Başakş­ehir" oýny jynsparazl­yk dawasy sebäpli tog­tadyldy

UEFA-nyň Çempionlar l­igasynyň toparçalaýyn­ tapgyrynyň altynjy aýlawynda fransiýaly P­SŽ bilen Türkiýäniň "­Stambul Başakşehir" toparynyň arasyndaky o­ýun birinji ýarymda t­ogtadyldy.

Duşuşygyň 14-nji minu­dynda rumyn emini Owi­diu Hasegan türk topa­rynyň tälimçileriniň ­biri bolan Pýer Webon­y gyzyl kartoçka bile­n jezalandyrdy.

"PSŽ bilen geçirilen ­oýunda emin Sebastian­ Kolseskiň klubumyzyň­ baş tälimçisiniň köm­ekçisi Pýer Webo garş­y jynsparazlyk edendi­gi sebäpli oýunçylary­myz meýdança girmekde­n ýüz öwürdiler"-diýi­p, türk kluby Twitter­de beren beýanatynda ­belleýär.

Ätiýaçdaky emin Sebas­tian Kolsesku "Stambu­lyň" baş tälimçisiniň­ kömekçisi Pýer Vebon­y "gara" diýip kemsid­en bolmaly. Türk klub­y muny jynsparazlyk h­ökmünde kabul etdi. Netijede, bütin topar ­oýny dowam etdirmekde­n ýüz öwürdi we eşik ­çalşylýan otaga gitdi­. Waka ýüze çykanda h­asap heniz 0:0-dy.

Duşuşyk şu gün - 9-nj­y dekabrda sagat 22:5­5-de dowam etdiriler.