Pfizer bilen BioNTech-iň sanjymynyň synaglarynda alty meýletinçi aradan çykdy

Pfizer bilen BioNTech-iň sanjymynyň synaglarynda alty meýletinçi aradan çykdy

Pfizer bilen BioNTech-iň sanjymynyň synaglarynyň dowamynda alty meýletinçi aradan çykdy diýip, ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we dermanlaryň hiline gözegçilik edarasyna (FDA) salgylanmak bilen “The Wall Street Journal” neşiri ýazýar. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

“Hasabat döwründe alty ölüm ýagdaýy boldy (sanjym edilen toparda iki, plasebo toparynda dört adam)” – diýlip, FDA ýygnagyna taýýarlanylan resminamada aýdylýar.

Aterosklerozdan we semizlikden ejir çekýän, sanjym alan bir adam derman serişdesiniň ilkinji dozasyny alanyndan üç gün soň aradan çykdy. Synaglara gatnaşýan beýleki biriniň ikinji dozadan 60 gün soň ýüregi saklandy we üç günden soň ýogaldy.
Plasebo alan adamlar toparynda iki adam infarktdan we insultdan ýogaldy. Galan iki adamyň ölüminiň sebäbi heniz kesgitlenilmedi. Ähli toparlarda ýogalanlaryň ýarysy 55 ýaşdan ýokary adamlardy.
Pfizer we BioNTech kompaniýalarynyň sanjymyny tassyklamak meselesi boýunça ýygnak 10-njy dekabra meýilleşdirilen. ABŞ-nyň häkimiýetleri köpçülikleýin sanjym kampaniýasyny aýyň 11-ne başlamagy göz öňünde tutýarlar.