Türkmenistanda Owganystanyň täze bellenen ilçisi işläp başlady

Türkmenistanda Owganystanyň täze bellenen ilçisi işläp başlady

8-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Han Wali Han Başarmal bilen duşuşygy geçirildi.

Diplomatlar Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky özara hereketlerine hem-de sebitleýin we halkara guramalaryň çäklerindäki netijeli hyzmatdaşlyga ýokary baha berdiler.
Ilçi Han Wali Han Başarmal türkmen tarapyna Owganystana berilýän hemmetaraplaýyn goldawy üçin minnetdarlygyny beýan etdi.
Bilelikdäki iri infrastruktura taslamalarynyň, aýratyn hem  TOPH gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň we Türkmenistandan Owganystana demir ýollarynyň gurulmagynyň ähmiýeti bellenildi.
Şeýle-de diplomatlar bilim, medeniýet ugurlary we ylmy alyş-çalyşlar boýunça durmuşa geçirilýän hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň barşynda Ilçi Han Wali Han Başarmal özüniň ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.