«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ukrain dilinde neşir edildi

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby ukrain dilinde neşir edildi

7-nji dekabrda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäklerinde ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy tarapyndan Gurbanguly Berdimuhamedowyň ukrain dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy.

Çärä Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, jemgyýetçilik we döredijilik guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Şeýlelikde, ukrain okyjylary türkmen halkynyň medeniýeti, filosofiýasy, milli häsiýetleri parasatly ahlak ýörelgeleri baradaky düşünjelerini giňeltmäge ajaýyp mümkinçilik aldylar.
Bu kitabyň hytaý, ýapon, rus we gruzin dillerine terjime edilendigini bellemek gerek.