2021-nji ýylda Bütindünýä ykdysady forumy Singapurda geçiriler

2021-nji ýylda Bütindünýä ykdysady forumy Singapurda geçiriler

Adatça Şweýsariýada geçirilýän Bütindünýä ykdysady forumy (BYF) indiki ýyl ilkinji gezek Singapurda geçiriler. Bu barada Ženewada BYF-nyň ýerine ýetiriji müdiri Edrian Monk habar berdi diýip, TASS ýetirýär.

“Bütindünýä ykdysady forumy 13-16-njy maý aralygynda Singapurda 2021-nji ýylyň ýörite ýygnagyny geçirer. 2022-nji ýylda her ýylky ýygnak Dawos-Klosters şäherine gaýdyp geler” – diýip, Monk belledi.

2021-nji ýyldaky ýygnagyň geçiriljek ýeriniň üýtgemegi “gatnaşyjylaryň we kabul edýän jemgyýetiň saglygyny we howpsuzlygyny üpjün etmekde Forumyň ileri tutýan ugurlaryny görkezýär” diýip, BYF-iň müdiri düşündirýär.
BYF-nyň Singapurdaky ýygnagy dünýäde pandemiýadan gutulmaga bagyşlanan ilkinji global liderlik çäresi bolar. Bu sammit “biziň bilelikde dikeldiş işlerini ara alyp maslahatlaşmagymyz üçin örän möhümdir” diýip, BYF-nyň başlygy we esaslandyryjysy Klaus Şwab aýtdy. Ol häzirki wagtda “ynamy dikeltmek we 2020-nji ýylda ýüze çykan ýalňyş ýollary düzetmek üçin döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň öňküsinden has zerurdygyny” belledi.
BYF 2021-nji ýylyň 25-29-njy ýanwarynda onlaýn görnüşde adaty “Dawos hepdeligini” geçirmegi meýilleşdirdi. Mundan başga-da, BYF 2021-nji ýylyň 6-7-nji aprelinde Tokioda “Global tehnologiýa dolandyryşy” sammitini geçirer.
Bütindünýä ykdysady forumy Şweýsariýanyň hökümete degişli bolmadyk guramasydyr. Ol her ýylda öňdebaryjy işewür ýolbaşçylaryň, syýasy liderleriň we dürli iş ugurlarynda görnükli hünärmenleriň gatnaşmagynda geçirilýär.