Türkmenistanyň käbir ministrlikleri BMG bilen 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çeker

Türkmenistanyň käbir ministrlikleri BMG bilen 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çeker

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasynda “Nesil saglygy babatda ýokary hilli hyzmatlara umumy elýeterliligi gowulandyrmak” atly taslamany ýerine ýetirmegiň 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çeker.
Şeýle hem zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri “Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna” türkmen tarapyndan gol çeker.
Munuň üçin degişli ygtyýar berýän resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.