«Time»: 2020-nji ýyl taryhyň iň ýaramaz ýyly

«Time»: 2020-nji ýyl taryhyň iň ýaramaz ýyly

Şenbe güni “Time” žurnaly 2020-nji ýyly taryhyň iň ýaramaz ýyly diýip atlandyrýan nobatdaky sanynyň daşyny neşir etdi.

Žurnalyň daşynda gyzyl atanak bilen çyzylan 2020 san şekillendirilen. Onuň aşagynda “taryhda iň ýaramaz ýyl” diýlen ýazgy ýerleşdirilipdir.
Žurnal amerikan kino tankytçysy Stefani Zaharegiň žurnalyň daşyna bagyşlap ýazan makalasyny hem neşir etdi. “ABŞ-nyň taryhynda has ýaramaz ýyllar hem boldy, hatda iň ýaramaz ýyllar dünýä taryhynda-da bolup geçdi, ýöne häzirki döwürde ýaşaýanlaryň köpüsi şular ýaly ýyly hiç haçan görmedi” – diýlip, makalada aýdylýar.
Awtor 1918-1919-njy ýyllarda dümew pandemiýasynyň (“ispan keseli”), Birinji we Ikinji jahan uruşlarynyň, Beýik depressiýanyň agyr döwürlerini ýada salýan adamlaryň örän az galandygyny belledi.

“Galanlarymyz tebigatyň nähili derejede göwnüne degendigimizi görkezýän dowamly tebigy betbagtçylyklara, netijeleri fantaziýa esasynda jedel edilýän saýlawlara, dünýäniň ähli ýaşaýjylarynyň durmuşyny tersine öwürmek we tutuş dünýäde 1,5 mln töweregi adamyň ýogalmagyna sebäp bolmak üçin, ähtimal, ýarganatlardan geçen wirusa taýýar däldik” – diýip, Zaharek ýazýar.