«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby gruzin dilinde neşir edildi

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby gruzin dilinde neşir edildi

Düýn Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň gruzin dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasyna ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary hem-de talyplary, şeýle-de türkmen köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mundan başga-da, bu çärä sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Gruziýanyň belli ylmy işgärleri hem-de gruzin KHBS-niň wekilleri gatnaşdy. 
Täze neşiriň tanyşdyryş dabarasynyň barşynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory E.Aýdogdyýewiň, Gruziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Murjikneliniň, Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň prezidenti G.Kwesitadzeniň, şeýle hem Türkmenistanyň we Gruziýanyň ylmy işgärleriniň we öňdebaryjy KHBS-niň wekilleriniň çykyşlary diňlenildi.