Owganystanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi

Owganystanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda Türkmenistanyň Owganystan boýunça Ženewa Konferensiýasynda owgan tarapyna goldaw bermäge işjeň gatnaşandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, munuň özi ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň nobatdaky subutnamasydyr.

«Dostlukly ýurtlaryň we halkara hyzmatdaşlaryň goldaw bermegi netijesinde, Owganystanyň, COVID-19 ýokanjyna garamazdan, bu taryhy konferensiýany üstünlikli geçirmegi başarandygyny bellemäge şatdyryn.
Soň­ky 20 ýylyň dowamynda dünýä bileleşiginiň goldaw bermeginde Owganystan ýurdy dikeltmekde hem-de hemişelik parahatçylygy berkarar etmek, adam hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary goramak, döwletiň Konstitusiýasyny berjaý etmek, şeýle hem owgan tarapynyň degişli ýörite topary döretmegi bilen, korrupsiýa garşy göreşmek ýaly ugurlarda wezipelerini ýerine ýetirmekde ägirt uly üstünlikleri gazandy» diýlip hatda bellenilýär.

Hatyň ahyrynda Owganystanyň Prezidenti türkmen Liderine berk jan saglyk, uly üstünlikler, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.