Owganystanda türkmen tarapynyň ýardam bermeginde gurlan metjit açyldy

Owganystanda türkmen tarapynyň ýardam bermeginde gurlan metjit açyldy

4-nji dekabrda Owganystanyň Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina şäherçesinde türkmen tarapynyň owgan halkyna dostlukly goldawynyň nyşany hökmünde gurlan metjidiň açylyş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, açylyş dabarasyna Türkmenistanyň baş müftüsi Ý. Hojagulyýewiň ýolbaşçylygynda wekilçilikli wekiliýet gatnaşdy we onuň düzümine Türkmenistanyň OYR-daky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi H. Öwezow, Türkmenistanyň OYR-nyň Mazary-Şarif şäherindäki Konsuly B. Käbäýew, ýurduň Mary we Lebap welaýatlarynyň baş ymamlary hem-de türkmen köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri girdi.
Owgan tarapyndan açylyş dabarasyna OYR-nyň Haj we dini meseleler boýunça ministri Mohammad Kasym Halimi, Farýab welaýatynyň häkimi Nakibulla Faýyk, Jowuzjan welaýatynyň häkimi Lotfullah Azizi, ýokarda görkezilen ministrligiň we OYR-nyň DIM-niň Mazary-Şarif şäherindäki wekilhanasynyň wekilleri, Andhoý etrabynyň hem-de Akina şäherçesiniň pudak edaralarynyň we döwlet gulluklarynyň wekilleri, şeýle-de bu welaýatlarda ýaşaýan köpsanly türkmenleriň wekilleri gatnaşdylar.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda 2018-nji ýylyň noýabrynda 500 orunlyk metjidiň gurluşygyna badalga berildi. Bu karar Owganystanda durnuklylygyň we howpsuzlygyň gazanylmagy, şol sanda doganlyk owgan halkyna ynsanperwerlik kömeginiň berilmegi üçin Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän goldawyň çäklerinde kabul edildi.