Italiýanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky ilçisini belledi

Italiýanyň Prezidenti ýurduň Türkmenistandaky ilçisini belledi

Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi.

Hususan-da, hatda şeýle diýilýär:

«Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary saklamak we pugtalandyrmak maksady bilen, jenap Luçano Gallini Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.
Oňa mahsus bolan ýokary şahsy häsiýetleri özüniň ýokary wezipesini ýerine ýetirende, Siziň Alyhezretiňiziň hormat-sarpasyna hem-de ynamyna mynasyp boljakdygyna mende ynam döredýär.
Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi hem-de Italiýanyň adyndan aýtjak sözleriniň ählisine, aýratyn hem Size meniň adymdan hem-de italýan halkynyň adyndan hakyky dostluk baradaky ynandyrmalary hem-de Size we Siziň halkyňyza rowaçlyk baradaky arzuwlary ýetirende, oňa ynanmagyňyzy haýyş edýärin».