Nurmagomedow 100 mln dollara karýerasyny dikeltmek barada pikirlenip biler

Nurmagomedow 100 mln dollara karýerasyny dikeltmek barada pikirlenip biler

Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) guşagynyň eýesi Habib Nurmagomedow 100 mln dollara karýerasyny täzeden dikeltmek barada pikir edip biler. Bu barada Nurmagomedow metbugat maslahatynda aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Söweşiji 24-nji oktýabrda Abu-Dabide geçirilen turnirde amerikaly Jastin Getjiden üstün çykandan soň, sport karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi.

“Men heniz Uaýt bilen duşuşmadym. Haçan-da biziň söweşijilerimiz, ýagny Tagir (Ulanbekow) bilen Umar (Nurmagomedow) söweşende, turnirden öň ýa-da soň onuň bilen görüşeris we gürleşeris. Ara alyp maslahatlaşmak we pikirlenmek üçin tema köp” – diýip, Nurmagomedow Uaýtyň karýerasyny dowam etdirmegi haýyş edendigi ýa-da ýokdugy bilen bagly berlen soraga jogap berdi.

“Eger karýerany tamamlamak kararyna geldiňmi, diýmek tamamlamaly. Ýöne Dana pul hödürläp biler” – diýip, ol UFC-niň ýolbaşçysynyň näme bilen gyzyklandyryp biljekdigi baradaky soraga jogap berdi.

Siziň pikiriňizçe, ol maňa kimi hödürlär. Men ikisini hem “bogdum” (irlandiýaly Konor Makgregory we amerikaly Dastin Porýeni). Olaryň ikisi hem çempiondy, ikisi-de boýun egdi. Olar meni gyzyklandyrmaýar. Pul bolsa... Eger-de, aýdaly, bu 100 mln dollar bolsa, onda karara gelmekde mesele döräp biler. Onuň näme teklip etjekdigini görmeli. Ýöne ýene bir gezek gaýtalaýaryn, bu ýerde sport tarapdan gyzyklanma ýok."

Mundan ozal Nurmagomedow bilen Uaýtyň duşuşyk geçirjekdigi habar berildi. UFC-niň prezidenti munuň Abu-Dabide geçirilip bilinjekdigini aýtdy.