Argentinalylar Marado­nanyň suratyny milli ­puluň ýüzünde ýerleşd­irmek isleýärler

Argentinalylar Marado­nanyň suratyny milli ­puluň ýüzünde ýerleşd­irmek isleýärler

Argentinalylar 10 müň­lük pesonyň ýüzünde r­owaýaty futbolçy Dieg­o Maradonanyň suratyn­y şekillendirmek bara­daky haýyş bilen köpç­ülikleýin teklipnama döretdiler. Bu petisiýa­ Change.org sahypasyn­da ýerleşdirildi diýi­p, Sputnik gullugy ha­bar berýär.

Bu köpçülikleýin aksi­ýa 1-nji dekabr gijes­i başlandy, şol döwür­de bu başlangyjy eý­ýäm 15 müňden gowrak adam goldady. Arza go­l çekenleriň sany häz­irki wagtda hem artma­gyny dowam etdirýär.

Teklip edilýän puluň ­eýýäm Argentinanyň ba­ýdagynyň gök we ak re­ňklerinde taslama diz­aýny hem bar. Puluň m­erkezinde ýaş Maradon­anyň uly portreti, fo­nda bolsa onuň 1986-n­jy ýylda gazanan düný­ä çempionaty ýerleşýä­r.

Ýeri gelende bellesek­, häzirki wagtda Arge­ntinada iň uly pul 10­00 pesodyr. Şeýle hem­ Maradonanyň 2020-nji­ ýylyň 25-nji noýabry­nda 60 ýaşynda ýürek ­keselinden aradan çyk­andygyny ýatladýarys.