Italiýada Apple kompaniýasyna 10 mln ýewro jerime salyndy

Italiýada Apple kompaniýasyna 10 mln ýewro jerime salyndy

Italiýanyň Monopoliýa garşy göreş edarasy adalatsyz iş tejribesi üçin Apple kompaniýasyna 10 mln ýewro jerime saldy. Bu barada Bäsdeşligi we bazary goramak edarasynyň (AGCM) metbugat gullugy habar berdi. Muny REGNUM habarlar agentligi ýetirýär.

Edaranyň maglumatlaryna görä, amerikan kompaniýasy ulanyjylary iPhone ykjam telefonlarynyň suw geçirmeýändigi baradaky gürrüňleri bilen ýalňyşdyrdy. Ýagny, bu gurluşlaryň bir metrden dört metre çenli çuňluga çydap biljekdigi habar berildi.
Edarada Apple-iň birnäçe iPhone modellerini suw geçirmeýän görnüşinde kesgitläp, suwdan goraglylygyň diňe käbir ýagdaýlarda täsir edýändigini ulanyjylara aýdyň düşündirmändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde Apple suw ýa-da beýleki suwuklyklaryň düşmegi bilen döwlen smartfonlary kepillik bilen bejermek islemedi. Kompaniýa Italiýanyň Monopoliýa garşy göreş gullugynyň beýanatyna teswir bermekden saklandy.
Belläp geçsek, bu jerime Apple-iň taryhynda iň ulusy däldir. Iň uly dawalaryň biri 2017-nji ýylda, ýagny iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 we iPhone SE telefonlarynyň eýeleri yzygiderli täzelenmeden soň, gurluşlaryň haýal işleýändigini ýüze çykaranlarynda bolup geçdi. Öndüriji täzelenen programma üpjünçiliginde haýallaýyş funksiýasynyň bardygyny boýun aldy, şondan soň oňa garşy kazyýet işi açylyp, jerime salyndy.