Türkmenistanda Bitaraplyk mynasybetli pudaklaýyn sergiler açyldy

Türkmenistanda Bitaraplyk mynasybetli pudaklaýyn sergiler açyldy

Gurbanguly Berdimuhamedowyň duşenbe güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren nobatdaky iş maslahatynda wise-premýer Ç.Gylyjow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň ýaýbaňlandyrylandygy, aýratyn-da, şanly sene mynasybetli 1-12-nji dekabr aralygynda pudaklaýyn sergileri ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilendigi barada hasabat berdi.

Sergide her pudagyň gazanan üstünlikleri, şol sanda milli Liderimiziň başlangyjy esasynda önümçilige täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça gazanylanlar, Diýarymyzda öndürilýän bäsdeşlige ukyply dürli önümleriň nusgalary görkeziler.
Şeýle hem wise-premýer dekabr aýynyň 10-na ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň baýramçylyk sergisini guramak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Sergide ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyndan, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, dürli ekerançylyk we maldarçylyk önümleri görkeziler.
Şanly sene mynasybetli guralýan gözden geçiriliş Türkmenistanyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi, ýerli çig mallary özleşdirmegiň esasynda gaýtadan işleýän senagatyň kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyň düşünje almaga hem mümkinçilik berer.