HPG ählumumy pandemiýanyň Türkmenistana täsirine baha berdi

HPG ählumumy pandemiýanyň Türkmenistana täsirine baha berdi

Türkmenistan ýeterlik ätiýaçlyklaryna we az mukdarda döwlet karzyna eýe, bu pandemiýa sebäpli ýüze çykýan çökgünligiň ýaramaz täsirlerini azaltmaga kömek edip biljek uýgunlaşma syýasatyny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär - diýip, Trend agentligi Halkara Pul Gaznasynyň Türkmenistandaky missiýasynyň başlygy Natalýa Tamirisanyň sözlerini getirýär.

"Türkmenistan pandemiýa sebäpli jemgyýetçilik ýygnanyşyklaryna, ýerli we halkara syýahatçylyga berk administratiw çäklendirmeleri girizdi" - diýip, Tamirisa aýtdy.

Ol energetika önümleriniň türkmen ykdysadyýetinde esasy orun eýeleýändigine garamazdan, syýahatçylyga we aragatnaşygy köp talap edýän beýleki pudaklara garaşlylygyň, şeýle hem pul geçirimleriniň pes bolmagynyň sebitdäki beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende, pandemiýanyň ýaramaz täsirini azaldýandygyny aýtdy.

"Türkmenistanda COVID-19 ýokuşmasynyň hasaba alynmandygyna garamazdan, pandemiýanyň ykdysadyýete ýaramaz täsirleri henizem howp salýar" diýip, Tamirisa belleýär.
"Biz häkimiýetlere saglygy goraýyş ulgamyny berkitmäge aýratyn üns bermegi maslahat berýäris. Durmuş kömeginiň ýokarlanmagy şeýle-de ilatyň gowşak gatlagyny çökgünligiň ýaramaz ykdysady täsirinden goramak üçin hem zerurdyr" - diýip, Tamirisa nygtaýar.