BSGG pandemiýada fiziki işjeňlik bilen bagly maslahatlaryny täzeledi

BSGG pandemiýada fiziki işjeňlik bilen bagly maslahatlaryny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hünärmenleri koronawirus pandemiýasyny göz öňünde tutup, fiziki işjeňlik kadalaryna degişli öň ýaýradylan görkezmeleri üýtgetdiler. Täze görkezmelerde hem ulular, hem çagalar üçin yzygiderli işjeňligiň ähmiýeti bellenilip geçilýär. Bu barada versia.ru habar berýär.

BSGG dünýä ilatynyň işjeňliginiň has ýokary bolmagy bilen, ýylda ölüm sanynyň 5 mln adama çenli azalyp biljekdigini belleýär. BSGG-niň täze gollanmasynda häzir köp adamlaryň öýünde galmaga we işjeňlik derejesine az ähmiýet bermäge mejbur bolýandygy görkezilýär. Şeýle-de bolsa, hünärmenleriň pikiriçe, islendik ýaşdaky we dürli ukyply adamlar özlerine laýyk fiziki işjeňligiň görnüşlerini saýlap bilýär.
BSGG-niň täze görkezmelerine laýyklykda, ulularyň ählisine, şol sanda hroniki keselli ýa-da maýyp adamlara hepdede, takmynan, 150-300 minut orta depginli fiziki işjeňlik bilen meşgullanmak maslahat berilýär. Çagalara we ýetginjeklere her gün ortaça 60 minut orta we ýokary depginli aerobika maşklaryny ýerine ýetirmek maslahat berilýär.
Gurama garry adamlar üçin (65 ýaşly we ondan ýokary) deňagramlylygy gowulandyrýan, ýykylmakdan goranmak üçin myşsalary berkitmäge kömek edýän maşklar bilen işjeňligi baýlaşdyrmagyň möhümdigini düşündirýär.
BSGG ýöräp, welosiped sürüp, tans edip, oýnap, arassalaýyş işleri bilen meşgullanyp we bag işlerini edip bolýandygyny belleýär. Ýagny, islendik fiziki işjeňlik ähmiýetlidir.
BSGG-niň görkezmelerinde ýürek-damar ulgamy keselleriniň öňüni almakda we bejermekde, şeýle-de 2-nji görnüşli süýji keselini we rak keselini bejermekde yzygiderli fiziki işjeňligiň örän möhümdigi aýratyn nygtalýar.