Türkmen banklary karz almak üçin arzalary uzak aralykdan kabul edip başlarlar

Türkmen banklary karz almak üçin arzalary uzak aralykdan kabul edip başlarlar

Wise-premýer G.Müşşikow banklar tarapyndan ýurdumyzyň raýatlaryna karzlary resmileşdirmegi sanly ulgam arkaly ýerine ýetirmek baradaky teklibi Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hödürledi.

Muňa laýyklykda, karz edaralaryň resmi internet web-saýtlarynda karz almak boýunça bölümçe döredilip, raýatlara karz almak üçin arza bilen ýüz tutmak mümkinçiligini döretmek hem-de arza berlende karzyň görnüşine laýyklykda, talap edýän maglumatlary girizmek teklip edilýär.
Girizilen maglumatlar we ýerleşdirilen resminamalar awtomatiki usulda barlanandan soňra, ýüz tutan raýata karz edarasyna barmaly wagty we gerek bolan resminamalaryň sanawy barada maglumat berilýär.
Bu hyzmatyň ornaşdyrylmagy bilen, karz edaralarynda nobatlaryň azalmagyna, karz bermek işleriniň dessinliginiň üpjün edilmegine, karz edaralarynyň hünärmenleriniň hem-de müşderileriň wagtynyň tygşytlanylmagyna ýardam berer.
Döwlet Baştutany hödürlenen teklibi makullap, elektron görnüşinde bank hyzmatlarynyň täze görnüşleriniň ornaşdyrylmagynyň ähmiýeti barada ilatyň arasynda düşündiriş işlerini geçirmegi tabşyrdy.