Pandemiýanyň ýüze çykaryp biläýjek durmuş-ykdysady meselelerine garşy çäreler maslahatlaşyldy

Pandemiýanyň ýüze çykaryp biläýjek durmuş-ykdysady meselelerine garşy çäreler maslahatlaşyldy

25-nji noýabrda COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli, ýüze çykyp biläýjek durmuş-ykdysady meseleler boýunça BMG-niň edaralary bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasyndaky bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky 4-nji mejlisi geçirildi.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga milli parlamentiň, Adalatçynyň diwanynyň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, BMG-niň ýurdumyzda işleýän edaralarynyň, abraýly maliýe edaralarynyň (Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky) hem-de jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.
Gün tertibine “Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň meýilnamasynyň” durmuşa geçirilişiniň barşyny ara alyp maslahatlaşmak baradaky mesele çykaryldy.
Mejlise gatnaşyjylar ady agzalan meýilnamany durmuşa geçirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berdiler hem-de statistika maglumatlarynyň seljerilmegi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Hususan-da, BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan meýilnamanyň seljerilişine degişli giňişleýin maglumatlara garaldy. Şonda pandemiýanyň öňüni almak babatda BMG-niň ýurtlardaky edaralary tarapyndan durmuş-ykdysady taýdan täsir etmek boýunça hasabatlylygy üçin ählumumy derejesinde BMG tarapyndan kabul edilen görkezijiler getirildi.
Çäräniň ahyrynda bu ugurda möhüm wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, mundan beýläk ýerine ýetirilmeli anyk işler kesgitlenildi.