ABŞ-da häkimiýeti geçirmek prosesi başlandy

ABŞ-da häkimiýeti geçirmek prosesi başlandy

Häkimiýeti ABŞ-nyň bir prezidentinden beýlekisine geçirmek prosesi başlandy: Donald Tramp Jo Baýdeniň we onuň toparynyň gaznalara rugsat almagyna we federal edaralar bilen aragatnaşyk saklamagyna mümkinçilik berýän işe girişmegine razy boldy. Emma Emili Merfiniň ýolbaşçylygyndaky Umumy hyzmatlar edarasy (GSA) Baýdeniň saýlanan döwlet ýolbaşçysydygyny ykrar etmekden ýüz öwrüp, muňa garşy boldy. Bu barada Euronews habar berýär.

“Men GSA-dan Emili Merfä ýurdumyza wepalylygy üçin minnetdarlyk bildiresim gelýär. Ol yzarlamalara duçar boldy, oňa haýbat atyldy we zulum edildi, özüniň, maşgalasynyň ýa-da işgärleriniň beýle güne düşmegini islemeýärin. Ýöne biz işimizi şol bir ruhda tutanýerlilik bilen dowam etdireris. Göreşiň, men biziň ýeňjekdigimize pugta ynanýaryn! Şeýle-de bolsa, ýurdumyzyň bähbidine Emiliniň we onuň toparynyň başlangyç teswirnamalar bilen baglanyşykly resmi işleri talaba laýyk berjaý etmegini maslahat berýärin, öz toparyma-da şeýle etmegi sargadym” – diýip, Tramp Twitterinde ýazdy.

Umumy hyzmatlar edarasy Jo Baýdeniň heniz saýlanan prezident hökmünde resmi yglan edilmändigi üçin häkimiýeti geçirmek işine girişip bilmändi. Baýdeniň we Harrisiň täze ştabynda Merfiniň Trampa subýektiw gatnaşygyna nägilelik bildirildi. “Ak öýüň” häzirki ýolbaşçysy hem boýun egmek islemeýändigini aýdýar, ol gaýtadan saýlanmak üçin kazyýet söweşlerini dowam etdirjekdigini wada berýär. Muňa garamazdan, Trampa edilýän basyşlar, şol sanda respublikan partiýanyň agzalaryndan saýlawlaryň netijelerini ykrar etmäge çagyrýanlaryň sany köpelýär.
Mundan öň, Miçigan ştatynda Jo Baýdeniň ýeňşi resmi taýdan tassyklandy, bu hem Trampyň abraýyna täsirini ýetirdi. Üstesine, ses berilşigiň dowamynda galplygyň bolandygy baradaky aýyplamalary kazylar tarapyndan tassyklanjak subutnamalaryň ýoklugy sebäpli ret edildi.