Seulda koronawirusyň üçünji tolkunynyň başlanandygy hasaba alyndy

Seulda koronawirusyň üçünji tolkunynyň başlanandygy hasaba alyndy

Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seulda koronawirus ýokanjynyň üçünji tolkuny başlandy diýip, Saglygy goraýyş we sosial üpjünçilik ministrliginiň wekili Ýun The Ho habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

“Biz häzirki wagtda paýtagtda ýokanjyň üçünji tolkuny dowam edýär diýip hasaplaýarys” – diýmek bilen, ol dörän ýagdaý bilen baglylykda häkimiýetleriň sosial araçäk derejesini ýokarlandyrmaly bolýandygyny aýtdy.

Häzir Seulda we Kwanjuda sosial araçäk derejesi 1,5 metre çenli artdyryldy. Günorta Koreýada eýýäm birnäçe gün bäri 300-den gowrak COVID-19 ýagdaýy bellige alynýar. Seulda geçen bir günüň dowamynda 218 koronawirus ýagdaýy ýüze çykaryldy, bu awgust aýynyň başyndan bäri iň ýokary görkeziji bolup durýar. Umumy alanyňda, pandemiýa başlaly bäri ýurtda 30 017 kesel ýagdaýy hasaba alyndy.

Respublikanyň premýer-ministri Çon Se Gýun raýatlary jogapkärli bolmaga we köpçülikleýin çäreleri, şol sanda adaty Täze ýyl oturylyşyklaryny geçirmekden ýüz öwürmäge çagyrdy.

Belläp geçsek, 13-nji noýabrdan Günorta Koreýada jemgyýetçilik ýerlerinde we ulaglarda gorag örtüginiň ýoklugy ýa-da onuň nädogry dakylandygy üçin raýatlara jerime salnyp başlandy. Ýokanç keselleriň öňüni almak baradaky kanuna girizilen üýtgetmelere laýyklykda, jerimäniň mukdary 100 müň wona (95 dollar) barabar.