Russiýa «Sputnik V» sanjymyny tassyklatmak üçin BSGG-e ýüz tutdy

Russiýa «Sputnik V» sanjymyny tassyklatmak üçin BSGG-e ýüz tutdy

Koronawirusa garşy “Sputnik V” sanjymyny öndürijiler şahadatnama almak maksady bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna ýüz tutdular. Bu barada guramanyň Russiýadaky wekili Melita Wuýnowiç habar berdi. Muny lenta.ru ýetirýär.

“Biz “Sputnik V” sanjymynyň Ženewa, BSGG-niň ştab-kwartirasyna tassyklamak üçin tabşyrylandygyny bilýäris” – diýip, Wuýnowiç aýdýar.

Ol guramanyň heniz COVID-19-a garşy ýeke sanjymy hem goldamandygyny, sebäbi derman serişdeleriniň ilki öz ýurtlarynda, soň halkara derejesinde baha beriş ulgamyndan geçmelidigini aýtdy: “Bu pandemiýa ýagdaýynda edilýän şertli tassyklama. Ýurtdaky sanjymlaryň hemmesi şeýle tassyklamadan geçmeli, RF-de “Sputnik V” sanjymyny öndürijiler BSGG-niň ştab-kwartirasyna şahadatnama almak üçin eýýäm ýüz tutdular”.

Guramanyň wekili sanjymyň pandemiýany ýeňip geçmäge kömek etjekdigini, ýöne adamlaryň wirus bilen kesellemegini bes etmejekdigini, çünki “sanjymyň bejermän, diňe duýduryş berýändigini” belledi. Mundan başga-da, ol öz ýurdundaky öndürilýän sanjymy aljakdygyny aýtdy.

“Eger-de men Russiýada bolsam, onda şu ýerde sanjym alaryn. Eger-de Serbiýada, öýde bolsam, şol ýerde bar bolan sanjymy alaryn” – diýip, ol belleýär.

Belläp geçsek, häzir “Sputnik V” sanjymynyň kliniki synaglary Russiýada, Hindistanda, Braziliýada we beýleki döwletlerde geçirilýär.