Barak Obamanyň kitaby ABŞ-da satuw rekordyny goýdy

Barak Obamanyň kitaby ABŞ-da satuw rekordyny goýdy

ABŞ-nyň ozalky prezidenti Barak Obamanyň A Promised Land (“Wada berlen mekan”) atly ýatlamalarynyň birinji jilti satuwyň ilkinji gününde rekord goýdy. Penguin Random House neşirýatynyň maglumatlary boýunça, deslapky sargyt edilenler bilen birlikde 887 müň nusga satyldy. Bu barada mk.ru habar berýär.

Neşirýat kompaniýasy üçin ozalky rekord Barak Obamanyň aýaly Mişeliň “Bolmak” (Becoming) kitaby tarapyndan goýuldy (satuwyň ilkinji gününde 725 müň nusga).

Neşirýatçylar jenap Obamanyň kitabyny ýüzlerçe müň adamyň öňünden sargyt edendigini aýdýarlar. ABŞ we Kanada üçin häzir jemi 3,4 mln nusga çap edildi. CNN teleýaýlymynyň berýän habaryna görä, Waşingtondaky bir kitap dükany sişenbe güni gije kitap satmak üçin ýörite açyldy.

“Wada berlen mekanyň” birinji jilti 768 sahypadan ybarat bolup, 25 dile terjime edildi. Penguin Random House Obamanyň ýatlamalaryny 2017-nji ýylda neşir etmek hukugyna eýe boldy. Ylalaşygyň bahasy, takmynan, 60 mln dollardan geçdi.

Ýatlap geçsek, Barak Obamanyň prezidentliginden soň ýazan kitabynyň birinji jilti 17-nji noýabrda çykdy. Mundan ozal onuň awtorlygynda iki kitap – 1995-nji ýylda “Kakamyň arzuwy” (“Dreams From My Father”) we 2006-njy ýylda “Umydyň tekepbirligi” (“Audacity of Hope”) neşir edildi.