DÖM-ne ýetmek üçin ygtybarly maglumat gorlaryny döretmek boýunça okuw maslahaty geçirildi

DÖM-ne ýetmek üçin ygtybarly maglumat gorlaryny döretmek boýunça okuw maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hem-de işgärleri, Durnukly ösüş maksatlarynyň milli maglumatlar binýadyny işläp taýýarlamaga çekilen beýleki edaralaryň hünärmenleri “DÖM-ne ýetmek üçin ygtybarly maglumat gorlaryny döretmek” atly okuw-maslahata gatnaşdylar.

Çäre BMG-niň Ösüş maksatnamasy hem-de BMG-niň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamenti tarapyndan guraldy. Onuň maksady Durnukly ösüş maksatlary boýunça milli maglumatlar gorunyň wajypdygyny ara alyp maslahatlaşmak we ýurtlaryň tejribelerini öwrenmek, şeýle hem milli maksatnamalary işläp taýýarlan ýurtlaryň öň­debaryjy tejribesini hödürlemek bolup durýar.

Durnukly ösüşiň maksatlarynyň 17-si häzirki döwrüň has wajyp ykdysady, durmuş, ekologiýa we dolandyryş meselelerine degişlidir.

Halkara bilermenleriniň pikirine görä, Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryny milli şertlere uýgunlaşdyrmak babatda dünýäde öň­debaryjy bolup, degişli çäreleri üstünlikli amala aşyrýar. Olaryň häzirki tapgyry degişli ministrliklerde we edaralarda, şol sanda Statistika baradaky döwlet komitetinde Durnukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmakda ösüşe baha bermek üçin ölçegleriň ulgamyny işläp taýýarlamagy öz içine alýar.