Gökdepe etrabynda towuk etini öndürýän kärhana açyldy

Gökdepe etrabynda towuk etini öndürýän kärhana açyldy

17-nji no­ýabrda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda towuk etini öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy.

Täze desganyň çäginde guş howlulary, jüýjeleri ýetişdirmek üçin jaýlar ýerleşdirildi. Ähli bölümler doly awtomatlaşdyrylyp, ýöriteleşdirilen enjamlar, şol sanda amatly howany saklamak, howany, suwy arassalamak üçin niýetlenen enjamlar bilen üpjün edildi.

Bu ýerde onlarça iş orunlary, işçileriň önjeýli zähmet çekmegi we dynç almagy üçin şertler döredildi. Guşçulyk toplumynyň döwrebap enjamlarynyň netijeliligi bir tarapdan, öndürilýän önümiň hilini ýokarlandyrmaga, beýleki tarapdan, kärhananyň düşewüntliligini artdyrmaga mümkinçilik berýär.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, şu ýylyň 1-nji oktýabryna çenli ýagdaýa görä, ýurdumyzda guşlaryň baş sany 21 346 000, ýanwar-sentýabr aralygynda öndürilen ýumurtgalaryň sany bolsa 1 159 mln sanydyr. Bu görkezijiler geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,6 esse köpdür.