BSGG: «Sanjymyň bir özi pandemiýany togtadyp bilmez»

BSGG: «Sanjymyň bir özi pandemiýany togtadyp bilmez»

BSGG-niň başlygy Tedros Adanom Gebreýesus sanjymlaryň bir özüniň koronawirus pandemiýasyny ýok edip bilmejekdigini aýtdy diýip, cursorinfo.co.il habar berýär.

Gebreýesus pandemiýany ýeňip geçmek üçin öňüni alyş çäreleriniň ählisiniň bilelikde zerurdygyny nygtady. Ol bu barada Twitter sahypasynda ýazdy.

“COVID-19 pandemiýasy başlany bäri pandemiýany ele almak üçin sanjymyň zerurdygyny bilýärdik. Emma onuň beýleki gurallaryň deregini tutman, diňe üstüni ýetirjekdigine düşünmek möhümdir"-diýip, Gebreýesus belledi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň başlygynyň pikiriçe, wirus ýokuşma hadysalaryna gözegçilik etmegi dowam etdirmeli, koronawirus üçin mümkin boldugyça köp synag geçirmeli, wirus ýokuşanlaryň gatnaşyklaryny yzarlamaly we olaryň bejergi alşyna we öz-özüňi izolýasiýa etmek düzgünine eýerişine gözegçilik etmeli. Şol bir wagtyň özünde Gebreýesus sanjymlaryň ilkinji toparlarynyň çäklidigini aýtdy: olary ilki bilen lukmanlar, garry adamlar we beýleki töwekgelçilik toparlary alar. Onuň aýtmagyna görä, bu ölüm derejesini peselder we saglyk ulgamlaryna ýagdaýa has gowy uýgunlaşmaga kömek eder, ýöne wirus şonda-da howp salmagyny dowam eder.