Alibabanyň girdejisi “Sallahyň gününde” 56 milliard dollardan geçdi

Alibabanyň girdejisi “Sallahyň gününde” 56 milliard dollardan geçdi

Adatça Hytaýda köpçülikleýin satuw bilen bellenýän “Sallahlar gününde” Alibaba Group internet meýdançasynda (Taobao.com, Tmall, Alibaba.com we beýlekiler) satuw 372,3 mlrd ýuandan ($56 mlrd) geçdi. Bu barada kommersant.ru habar berýär. Eger-de aksiýa hemişekisi ýaly diňe 11-nji noýabrda geçen bolsa, bu kompaniýa üçin rekord bolardy. Ýöne bu ýylda onlaýn-riteýler ony 1-nji noýabrdan 12-nji noýabra çenli geçirmek kararyna geldi, ýokarda görkezilen mukdar bolsa 11 günüň dowamyndaky satuwyň netijesi.

Kompaniýa şu güne çenli 13 brendiň satylan harytlarynyň 1 mlrd ýuan çäginden (151,4 mln dollar) geçendigini belleýär. Ýene 342 brend önümlerini 100 mln ýuandan (takmynan, 15 mln dollar) gowrak satdylar. Alibaba internet meýdançasyndaky daşary ýurtly alyjylaryň köpüsi ABŞ-dan, Russiýadan we Fransiýadan.
Güýçli satuw hasabatyna garamazdan, Alibabanyň paýnamalarynyň bahasy şu gün 9,8% pese gaçdy. Bu Bazary kadalaşdyrmak boýunça döwlet edarasy (SAMR) tarapyndan Hytaýyň internet-kompaniýalary üçin monopoliýa garşy täze talaplaryň taslamasynyň neşir edilmegi bilen baglanyşyklydyr.
Hytaýda “Sallahlar güni” ýa-da “Bütindünýä söwda güni” hökmünde tanalýan satuw güni 2009-njy ýyldan bäri Alibaba internet meýdançasynda 11-nji noýabrda geçirilýär. Bu günde 24 sagadyň dowamynda dükanlar kompaniýanyň ähli onlaýn söwda meýdançalarynda bahalary ep-esli arzanladýarlar.
2019-njy ýylda Alibaba tarapyndan gurnalan global satuw täze rekordy goýdy: gatnaşyjy kompaniýalaryň umumy satuw mukdary 268,4 mlrd ýuana ($38,4 mlrd töweregi) barabar boldy, bu 2018-nji ýyldaky görkezijiden 26% köpdür.