Deputatlar COVID-19 döwründe ynamy berkitmekde internetiň ornuny maslahatlaşdylar

Deputatlar COVID-19 döwründe ynamy berkitmekde internetiň ornuny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri BMG-niň Interneti dolandyrmak boýunça forumynyň (IGF) her ýyl geçirilýän maslahatynyň çäklerinde şu günler wideoaragatnaşyk görnüşinde geçirilýän "Parlament tegelek stoluna" gatnaşdylar. Şu ýyl onuň on bäşinji maslahaty boldy.

IGF — 2020 Parlamentara birleşigi bilen hyzmatdaşlykda guralan çärä adamlaryň durmuş we abadançylyk şertlerini, hususan-da, COVID-19 döwründe ynamy pugtalandyrmak hem-de ondan soňra dikeltmek usullary arkaly gowulandyrmakda internet tehnologiýalarynyň ornuny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, dünýäniň ähli künjeklerinden parlament agzalary ýygnandylar.
Duşuşygyň barşynda durmuş dolandyrylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmakda maglumat tehnologiýalarynyň orny nygtaldy. IT-tehnologiýalaryň peýdalanylmagy adamlaryň häzirki zaman durmuş şertlerine uýgunlaşmak işlerini gowulandyrmakda möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.
Şu ýyl Interneti dolandyrmak boýunça forumyň her ýylky maslahaty “Adam durnuklylygy we raýdaşlygy üçin Internet” diýen umumy at bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan geçirilýär.