Türkmenistanda üstaşyr daşary ýurt ýük daşamalarynyň tölegleri kesgitlenildi

Türkmenistanda üstaşyr daşary ýurt ýük daşamalarynyň tölegleri kesgitlenildi

Türkmenistanda Eýranyň, Omanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek baradaky Aşgabat Ylalaşygyna we Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy boýunça Ylalaşyga (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyk) agza döwletlerden bolan ýük tirkegleriniň we ýarym tirkegleriň eýeleri üçin ýygymlar we tölegler kesgitlenildi.

"Türkmenawtoulaglary" agentliginiň habar bermegine görä, 2020-nji ýylyň 15-nji noýabryndan 2021-nji ýylyň 15-nji noýabry aralygynda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri Türkmenistana getirilende tölegleriň mukdary - 150 amerikan dollary, onuň çäginden üstaşyr geçirilende daşary ýurt döwletleriniň tirkeg çekiji awtomobili ulanylmadyk ýagdaýynda bolsa 100 amerikan dollary olaryň eýelerinden alynýar.
Ýygymlar we tölegler ygtyýarly banklar tarapyndan alnar hem-de Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasyna geçiriler.
Degişli tölegler Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek we ulaglar ulgamynyň halkara gatnawlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, 3-nji noýabrda gol çeken Kararyna laýyklykda kesgitlenildi.