Türkmenistanda dabaraly ýagdaýda Hasyl toýy bellenildi

Türkmenistanda dabaraly ýagdaýda Hasyl toýy bellenildi

Düýn tutuş ýurdumyzda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar ýaýbaňlandyryldy. Aşgabadyň atçylyk sport toplumy paýtagtymyzdaky dabaralaryň merkezine öwrüldi, onuň baýramçylyk lybasyna beslenen meýdançasynda oba hojalygynyň öňdebaryjylaryny hormatlamak dabarasy boldy.

Oňa gatnaşyjylaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň ýolbaşçylary, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ylym, medeniýet işgärleri, sungat ussatlary, ýaşulular, talyp ýaşlar bar.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Hasyl toýunyň öňüsyrasy Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň maslahatlar zalynda öňdebaryjy kärendeçileri, pagtaçylary, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösmegine mynasyp goşant goşýan beýleki ekerançy hünärmenleri sylaglamak dabarasy geçirildi.
Aşgabadyň atçylyk sport toplumynyň baş girelgesinde ýokary hasyl ussatlarynyň şanly zähmetleriniň hormatyna ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň dürli ugurlarynda ýetilen sepgitleriň sergisi guraldy.
Ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimize ajaýyp ahalteke bedewi sowgat berildi. Paýtagtymyzyň aýlawynda guralan Hasyl toýy milli dabaralara bagyşlanyp geçirilen at çapyşyklar bilen dowam etdi. Çapyşyklaryň netijeleri boýunça ýeňijilere mynasyp bolan baýraklary gowşuryldy.