Habib karýerasyny tamamlamagynyň sebäbini aýtdy

Habib karýerasyny tamamlamagynyň sebäbini aýtdy

UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedow sport karýerasyny tamamlamak babatyndaky kararynyň jikme-jikliklerini paýlaşdy. Habib professional sporty galdyrmagyň kyn düşendigini we köp sanly janköýerleriň, şeýle-de käbir garyndaşlarynyň hem-de dostlarynyň nägilelik bildirýändigine garamazdan, bu kararyň gutarnyklydygyny gürrüň berdi diýip, rufight.com habar berýär.

“Bu karara her niçigem bolsa 32, 34 ýa-da 35 ýaşda gelner. Men ýene on gezek söweşsem-de, ahyrynda gitmeli wagtym geler. Şeýle netijä gelmek, elbetde, kyn, sebäbi men bu sporta ömrümi bagyş etdim. Özgermek – örän çylşyrymly mesele. Köp adamlar muňa düşünip bilmeýärler. Ýöne biz synanyşarys, hereketimizi dowam etdireris” – diýip, Nurmagomedow belledi.

Ol söweşden öň düýpli şikes alandygyny, sentýabrda reanimasiýada bolandygyny, çykandan soň aýagynyň barmagynyň döwlendigini aýtdy. Türgen ýeňiş bilen tamamlanan soňky söweşiniň kakasyz özi üçin düýbünden başgaça bolandygyny hem boýun aldy.
Şeýle-de, Nurmagomedow Dagystandaky, Russiýadaky we tutuş dünýädäki köp sanly muşdaklarynyň özüni alada goýan ägirt uly jogapkärçilikdigini belledi. Ýatlap geçsek, rus söweşijisi ahyrky söweşinde ýeňil agramda UFC-niň çempiony titulyny üstünlikli gorady.