GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

6-njy noýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň göni wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, mejlisde türkmen tarapyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow wekilçilik etdi.

Çykyşynyň dowamynda wise-premýer Türkmenistanyň ýanaşyk sebitlere çykmak bilen GDA-nyň giňişliginde söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagy ugrunda çykyş edýändigini nygtady. Türkmenistanyň Baştutanynyň söwda, senagat, ýangyç-energetika toplumy, elektroenergetika, ulag we kommunikasiýalar ýaly ileri tutulýan ugurlarda bilelikdäki taslamalaryň döredilmegi we durmuşa geçirilmegi boýunça işjeň özara hereketleriň alnyp barylmagy babatynda çykyş edýändigi bellenilip geçildi. R.Meredow şeýle taslamalaryň diňe bir GDA-nyň giňişligi bilen çäklenmeli däldigini, «ýanaşyk ýerleşen zolaklara hem gönükdirilen bolup, şol bir wagtyň özünde ýewraziýa ykdysady we maýa goýum giňişliginde uzakmöhletleýin geljek üçin durnukly orny üpjün etmelidigini» nygtady.
Ulag meseleleriniň çözülmegine aýratyn ähmiýet berildi, R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň Merkezi Aziýa we Hazar basseýni sebitinde ulag-logistika geçelgeleriniň döredilmegi boýunça ençeme derwaýys başlangyçlary öňe sürendigi ýatlatdy.
Mejlisiň barşynda türkmen tarapynyň agrosenagat toplumy, maşyngurluşyk, nebitiň we gazyň gaýtadan işlenilmegi, saglygy goraýyş we farmasewtika hem-de hyzmatlar ulgamy ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirýändigi beýan edildi. Bu ugurda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen 2021-nji ýylyň GDA-da – Binagärlik we şähergurluşyk ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda bilelikdäki işleriň derwaýyslygy aýratyn nygtaldy.