Türkiýe koronawirusa garşy sanjymynyň synaglaryna başlady

Türkiýe koronawirusa garşy sanjymynyň synaglaryna başlady

Türkiýede ERUCOV-VAC atly koronawirusa garşy sanjymyň kliniki synaglarynyň birinji tapgyry başlandy diýip, ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň başlygy Fahrettin Koja aýtdy. Bu barada russian.rt.com belläp geçýär.

“Türkiýede koronawirusa garşy döwlet sanjymyny adamlarda synagdan geçirmäge başladyk. Sanjymyň kliniki synaglarynyň birinji tapgyry Erjiýes uniwersitetinde (Kaýseri şäherinde) geçirilýär” – diýip, ol žurnalistlere aýtdy. Ministriň sözlerini RIA Nowosti getirýär.

Sanjymyň synaglaryny indiki ýylyň ýanwaryna çenli tamamlamak meýilleşdirilýär.
Kojanyň belleýşi ýaly, Türkiýede koronawirus pandemiýasy ikinji gezek ýokary derejesine ýetdi. Çarşenbe güni ýüze çykarylan koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň sany 2391-e barabar boldy, bu hem aprel aýynyň ahyryndan bäri iň uly görkezijidir.
Sentýabryň başynda Türkiýe Russiýanyň COVID-19-a garşy sanjymynyň synaglarynyň jemleýji tapgyryna gatnaşmak üçin ýüz tutdy. Taraplar hyzmatdaşlyga we COVID-19-a garşy sanjymy döretmek hem-de derman serişdelerini öndürmek boýunça bilelikde işleşmäge taýýardyklaryny mälim etdiler.