10 aýda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 5,8%-e deň boldy

10 aýda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 5,8%-e deň boldy

2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önüm 5,8 % artdy. Bu barada, şeýle hem ýurdumyzyň beýleki makroykdysady görkezijileriniň ýagdaýy barada wise-premýer G.Müşşikow Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.

Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4,1 % köpeldi.
Hasabat döwründe bölek satuw haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 18,9 % ýokarlandy.
Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 109,2 %, çykdajy bölegi bolsa 87,4 % ýerine ýetirildi.
On aýyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,3 % köpeldi.
Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň mukdary 25 milliard manada deň boldy.
Türkmen Lideri ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň netijeli peýdalanylmagynyň türkmenistanlylaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge ýardam etmelidigini belläp, hususylaşdyrmak we senagatlaşdyrmak, sanly ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek işlerini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.
Şeýle hem döwlet Baştutany kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini düýpli seljermegiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz bellenen meýilnamalary gysga möhletde ýerine ýetirmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň ählisinden işjeň peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.