Sambo boýunça dünýä çempionaty tomaşaçysyz geçer

Sambo boýunça dünýä çempionaty tomaşaçysyz geçer

Serbiýada geçiriljek 2020-nji ýyldaky Sambo boýunça dünýä çempionaty tomaşaçysyz geçer. Bu barada Halkara sambo federasiýasynyň metbugat gullugyna salgylanmak bilen ТАSS habar berýär.

2020-nji ýyldaky Sambo boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylary turniriň geçirilmegine birnäçe çäklendirmeleri girizdiler. Durnuksyz epidemiologik ýagdaý sebäpli, Serbiýada turnir tomaşaçysyz geçer.

Dünýä çempionatynyň guramaçylyk komiteti türgenleriň arasynda kesel töwekgelçiligini azaltmak üçin ähli tagallalary etdi. Munuň üçin türgenlerden we tälimçilerden başlap, eminlere we lukmançylyk işgärlerine çenli ýaryşa gatnaşyjylaryň ählisi howpsuzlyk düzgünlerini berk berjaý etmeli bolarlar. Birinji ädim – Serbiýa Respublikasyna gelmezden 72 sagat öň COVID-19 boýunça PZR barlagyny tabşyrmak, indiki – ýaryşa gatnaşyjylaryň ählisi üçin “arassa zonany” döretmek, bu ýerde başga adamlaryň bolmagyna ýol berilmez, ähli hereketler diňe myhmanhana bilen meýdançanyň arasynda bolar. Bu şertlerde ýaryşyň tomaşaçysyz geçiriljekdigi äşgärdir – diýip, Halkara sambo federasiýasynyň prezidenti Wasiliý Şestakow aýtdy.

Ýaryşa 400-den gowrak türgen gatnaşar. Şeýle-de, Serbiýada Ýaşlar dünýä çempionaty geçiriler. FIAS-yň saýtynda turniriň göni onlaýn ýaýlymy guralar.
Sambo boýunça dünýä çempionaty – 2020 Nowi-Sad şäherinde geçer. Ilkibaşda turnir Aşgabatda geçirilmelidi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli döredilen çäklendirmeler bilen baglylykda, Türkmenistanyň Sambo federasiýasy turniri guramakdan ýüz öwürmäge mejbur boldy.
Ýaryş Serbiýada öň meýilleşdirilen Ýaşlar dünýä çempionaty bilen birleşdiriler we 5-nji noýabrdan 8-nji noýabr aralygynda dowam eder. Ýaryşa 30 ýurtdan 400-den gowrak türgeniň gatnaşmagyna garaşylýar.