Kazandaky türkmen talyby pandemiýa garşy göreşde lukmanlara kömek edýär

Kazandaky türkmen talyby pandemiýa garşy göreşde lukmanlara kömek edýär

Geçen dynç güni “Tatarystan - Täze asyr” teleýaýlymynda “Kömek - ýakynda” ("Ýardem ýaneşe") döwlet hereketinden taýýarlanan reportaž görkezildi, onda Tatarystanyň lukmançylyk meýletinçileri koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde lukmanlara we şepagat uýalaryna kömek berýärler.

Pandemiýa başlaly bäri bu herekete 60,000 meýletinçi goşuldy. Häzirki wagtda hassalar bilen iş salyşýan döwlet hassahanalaryň arassa zolaklarynda 350-den gowrak meýletinçiniň lukmançylyk işgärlerine kömek edýändigi bellenilýär.
Olaryň arasynda Türkmenistandan gelen Nurali Kerimow hem bar.
Geljekki akuşer-ginekolog Nurali Kazan döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň dördünji ýyl talyby. Özi hem lukmanlar maşgalasyndan bolansoň, Nurali häzirki epidemiologik ýagdaýda lukmanlar üçin nähili kyndygyny düşünýär.

"Meniň ýardam edesim gelýär, häzirki wagtda ýagdaý aňsat däl, adamlar ýeterlik däl, lukmanlar elmydama hemme zada ýetişip bilmeýärler, şonuň üçin gelip kömek etmek isleýärin" -diýip, türkmen talyby "TNV" kanalynyň ýaýlymynda aýtdy.

Lukman-meýletinçiler hassalary kabul edýärler, olary diagnoz üçin ugrukdyrýarlar, gan alýarlar, EKG edýärler we bular meýletinçileriň ýerli lukmanlara berýän bahasyna ýetip bolmajak kömeginiň diňe bir bölegi.

"7-nji Kazan şäher hassahanasynyň lukman-meýletinçileri kiçi we orta derejeli lukmançylyk işgärlerine, lukmanlara kömek edýärler. Bu wagt hassalaryň köpdügi sebäpli kabul ediş we anyklaýyş bölüminde iş ýüki artdy. Şonuň üçin lukman-meýletinçileriniň kömegi, elbetde, biziň üçin zerur" - diýip, 7-nji Kazan şäher hassahanasynyň baş lukmanynyň umumy meseleler boýunça orunbasary Elza Kaşapowa gürrüň berdi.