Izmirdäki ýer titremesinde pidalaryň sany 107-ä ýetdi

Izmirdäki ýer titremesinde pidalaryň sany 107-ä ýetdi

Türkiýäniň Izmir welaýatynda bolup geçen ýer titremesinde pida bolanlaryň sany 107-ä ýetdi. Bu barada Türkiýedäki adatdan daşary ýagdaýlar we tebigy betbagtçylyklar baradaky soňky maglumatlara salgylanyp, Hurriýet habar berdi. Muny INTERFAX.RU ýetirýär.

Ýer titremesiniň netijesinde, müňden gowrak adam ýaralandy, häzirki wagtda olaryň 144-si dürli keselhanalarda lukmanlaryň gözegçiligi astynda saklanýar. Izmirdäki bäş sany binanyň ýerinde weýrançylygyň yzyny ýygnamak işleri dowam edýär.
Ýatlatsak, 30-njy oktýabrda Egeý deňzinde 7 ball ululykda ýer titremesi boldy. Ýer titremesiniň merkezi Samosyň demirgazygynda, 10 km çuňlukda ýerleşýärdi. Onuň netijesinde, Izmir şäherinde birnäçe bina ýykyldy. Izmirde we Samos adasynda adamlar wepat boldy.
Şondan soň seýsmologlar 1464 ýer titremesini hasaba aldylar, olaryň 44-siniň ululygy 4 baldan geçdi diýip Anadolu habar agentligi belleýär.