Türkmen hünärmenleri «Demografik çaklama» atly okuw maslahatlarynyň tapgyrlaryna gatnaşdy

Türkmen hünärmenleri «Demografik çaklama» atly okuw maslahatlarynyň tapgyrlaryna gatnaşdy

Ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleri BMG-niň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň bilelikdäki iş meýilnamasynyň çäklerinde guralan «Demografik çaklama» atly okuw maslahatlarynyň tapgyrlaryna gatnaşdylar.

Okuw maslahaty Moskwanyň M.W.Lomonosow adyndaky Döwlet uniwersitetiniň hem-de Ýokary ykdysadyýet mekdebiniň (Russiýa Federasiýasy) esasy hünärmenleriniň çykyşlaryny hem-de tejribe sapaklaryny öz içine aldy.
Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň mugallymlary, Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň wekilleri çagyryldy.