Dünýäde altyna bolan isleg 2009-njy ýyldan bäri iň pes derejä geldi

Dünýäde altyna bolan isleg 2009-njy ýyldan bäri iň pes derejä geldi

Şu ýylyň üçünji çärýeginde dowam edýän koronawirus pandemiýasy zerarly dünýäde altyna bolan umumy isleg on ýyl mundan ozalky çärýekdäki iň pes derejesine düşdi. Bu barada interessant.ru habar berýär.

Bütindünýä altyn geňeşiniň (WGC) hasabatyna görä, pese gaçyş 19 göterime, ýagny 892 tonna çenli barabar boldy.

“Bu 2009-njy ýylyň üçünji çärýeginden bäri iň pes çärýek görkezijisi” – diýlip, resminamada aýdylýar. Degişli döwür üçin bazarda altyn üpjünçiligi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3% peseldi.

Aýratynam, analitikler tutuş dünýäde altyn-kümüş bezeglerine gyzyklanmanyň gowşandygyny belleýärler, ýyllyk görkezijilerine görä bezeg şaý-seplerine bolan isleg 29 göterim – 333 tonna çenli pese gaçdy.
Ýylyň başyndan bäri bu gymmat bahaly metala umumy isleg 2,97 müň tonna barabar boldy, bu 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10 göterim azdyr. Şol bir wagtyň özünde altyna maýa goýum islegi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20%-den gowrak ýokarlandy diýip, WGC belleýär. Ýagny, tutuş dünýäde maýa goýujylar 222,1 tonna altyn tokgalaryny we teňňe (geçen ýyl bilen deňeşdirilende +49%) satyn aldylar, iň uly ösüş günbatar bazarlarynda, Hytaýda we Türkiýede boldy.