Türkmen-koreý gatnaşyklaryny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmen-koreý gatnaşyklaryny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki göni wideoaragatnaşyk arkaly geňeşmeler geçirildi.

Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar bermegine görä, duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, günortakoreý wekiliýetine Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Kim Gunn ýolbaşçylyk etdiler.
Koreý tehnologiýalarynyň çekilmegi bilen, ykdysadyýetiň nebitgaz we gazhimiýa ulgamlarynda iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi babatynda iki ýurduň döwlet hem-de hususy düzümleriniň köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygy bellenilip geçildi. Şonuň ýaly-da, yzygiderli geçirilýän Işewürlik-forumlarynyň, şol bir wagtda 2019-njy ýylyň oktýabrynda döredilen Bilelikdäki Türkmen-koreý Işewürler geňeşiniň ähmiýeti aýratyn nygtaldy.
Ara alyp maslahatlaşmalaryň çäklerinde diplomatlar ylym we bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini bellemek bilen, türkmen tarapynyň Global “ýaşyl” ösüş institutyna (GGGI) goşulmak hereketi bilen bir hatarda, Koreýanyň Halkara hyzmatdaşlyk agentligi (KOICA) bilen özara hereketleriň netijeliligini hem aýratyn görkezdiler.
Sport babatynda gürrüňleri dowam etmek bilen, türkmen tarapy iri halkara sport ýaryşlarynyň geçirilmegi, şol sanda hünärmenleriň taýýarlygy boýunça Koreýanyň tejribesiniň öwrenilmegine hem-de koreý tälimçileriniň ýolbaşçylygynda türkmen türgenlerini okatmak meselesi babatynda gyzyklanmasyny beýan etdi.
Häzirki pandemiýa ýagdaýlaryna garşy göreşmek boýunça bilelikdäki tagallalar bellenilip geçildi. Şu nukdaýnazardan, saglygy goraýyş ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň has hem ösdürilmeginiň we pugtalandyrylmagynyň, koronawirusyň öňüni almak ulgamynda tejribeleriň alşylmagynyň zerurlygy nygtaldy. Taraplar bilelikdäki ylmy-barlag taslamalarynyň işjeňleşdirilmeginiň wajyplygyny bellemek bilen, Saglygy goraýyş boýunça Türkmen-koreý iş toparynyň ikinji mejlisini ýakyn wagtda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirmeginiň mümkinçiliklerine seredip geçdiler.