Habibiň Getji bilen boljak söweşden näçeräk gazanjakdygy belli boldy

Habibiň Getji bilen boljak söweşden näçeräk gazanjakdygy belli boldy

Habib Nurmagomedow bilen Jastin Getjiniň arasyndaky söweşe tomaşa etmek üçin sanaýmalyja sagatlar galdy. Kawkazly türgeniň muşdaklary Habibiň ýeňişli sahypasyny dowam etdirip, ýene bir gezek üstünlik gazanjakdygyna ynanýarlar. Emma Nurmagomedowyň ýeňlip biljekdigi hakda ýaňzydýanlar hem bar.

Habibiň MMA boýunça kärdeşleriniň käbiri, mysal üçin, Aleksandr Ýemelýanenko Nurmagomedowyň indi öňküliginiň ýokdugyny, ajaýyp pälwanlyk tejribesi we ganymat urgy tehnikasy bolan Getjiniň öňünde asgyn geljekdigini aýtdy.
UFC-däki insaýderleriň syzdyrýan maglumatlaryna görä, Habibiň bu tutluşykdan näçe gazanjakdygy eýýäm belli. Bu ýerde gürrüň kepil geçilen mukdar hakda barýar. Şeýlelikde, Habibiň bu söweşden gazanjak pulunyň möçberi 10 million dollara barabar bolar. Söweşiji bu puly diňe ýeňiş gazansa däl, hatda ýeňilse-de gazanar diýip aýdylýar. Elbetde, bu örän uly mukdar, özi-de heniz gutarnykly hem däl. Mundan ozal UFC-niň söweşijisine bir gezekde berlen iň köp gazanç haky Konor MakGregora degişlidi - 3,5 million, ýagny Habibiň gazanjagyndan 3 esse az mukdardy.