Türkmenistanyň Mejlisi III Ýewraziýa zenanlar forumyna gatnaşmaga çakylyk aldy

Türkmenistanyň Mejlisi III Ýewraziýa zenanlar forumyna gatnaşmaga çakylyk aldy

Düýn Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýetiniň III Ýewraziýa zenanlar forumyna gatnaşmagyna çakylyk hem beýan edildi. Bu forum 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Sankt-Peterburg şäherinde geçiriler. Forumyň işine zenan parlamentariler, ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň, halkara guramalaryň, ählumumy korporasiýalaryň, işewür toparlaryň, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri gatnaşar.
Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federal Geňeşiniň başlygy Türkmenistanyň ýokary kanun çykaryjy we wekilçilikli edarasynyň iki palataly ulgama geçmegini hem-de ýurtda hemmetaraplaýyn oýlanyşykly ädim hökmünde möhüm ähmiýetli konstitusion özgertmeleriň amala aşyrylmagyny mübärekledi hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň işini guramakda üstünlikler arzuw etdi.
Söhbetdeşligiň dowamynda pandemiýa meselesine hem deglip geçildi. Taraplar howply ýokanç keseliň ýaýramagyna garşy göreşmekde hem-de saglygy goraýyş ulgamynyň kuwwatyny pugtalandyrmakda, şol sanda lukmançylyk we ylmy diplomatiýa arkaly berkitmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.